Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van myCamisa V.O.F.

Artikel 1 - Algemeen
Deze voorwaarden en de overige beleidregels zoals vermeld op myCamisa.nl vormen de hele overeenkomst tussen MyCamisa V.O.F. en u, en vervangen alle eerdere overeenkomsten. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Indien wij een bepaling niet afdwingen, dan impliceert dit niet dat we afstand doen van het recht dat op een later moment alsnog te doen. Indien een van deze gebruiksvoorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige gebruiksvoorwaarden onverlet. Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden van rechtswege en naar eigen goeddunken overdragen door middel van de onderstaande kennisgeving.
Uw contractpartner voor alle bestellingen in het kader van dit online-aanbod is MyCamisa V.O.F., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32144236, hierna te noemen "myCamisa".
Alle leveringen van myCamisa aan de klant geschieden op basis van de onderstaande algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Deze liggen ten grondslag aan alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen myCamisa en de klant en gelden voor de gehele duur van de zakelijke relatie. Daarmee in strijd komende of daarvan afwijkende voorwaarden van de koper zijn alleen dan van toepassing, indien myCamisa deze schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 2 - Verantwoordelijkheid voor het online-aanbod
Door middel van de website van myCamisa is er één webshop beschikbaar. De artikelen worden door onze gebruikers vormgegeven en geplaatst in de webshop.  Voor de op de website aangeboden artikelen en motieven  alsmede de reclame voor de aangeboden artikelen is uitsluitend de ontwerper zelf verantwoordelijk. MyCamisa kan uitdrukkelijk niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de geplaatste ontwerpen, voor zover deze niet overeenkomen met de regelingen van deze algemene handelsvoorwaarden.

Artikel 3 - Prijzen
Voor klanten uit de EU-landen zijn de aangegeven prijzen eindprijzen. Deze prijzen zijn inclusief 19% BTW. MyCamisa behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen. Verzendkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht en apart op deze factuur vermeld. Het leveringsadres is doorslaggevend.
Voor klanten van buiten de EU zijn alle aangeboden prijzen netto prijzen. Het leveringsadres is doorslaggevend. Indien overeenkomstig wettelijke bepalingen in het land van de ontvanger BTW moet worden betaald, moet dit bij ontvangst van de levering extra worden betaald. Bovendien kunnen invoerrechten verschuldigd zijn, die de klant bij ontvangst van de producten extra moet betalen.
De klant is verzendkosten verschuldigd, die afhankelijk kunnen zijn van de waarde van de bestelling en de plaats waar moet worden geleverd. Actuele verzendkosten liggen onder www.myCamisa.nl ter inzage.
Koopprijs en verzendkosten moeten binnen 10 dagen zonder aftrek worden voldaan. Indien dit niet gebeurd behoudt myCamisa het recht om de bestelling te annuleren.

Artikel 4 - Betaling
De betaling kan in de vorm van iDEAL, creditcard, vooruitbetaling of andere betalingsmogelijkheden plaatsvinden. MyCamisa heeft het recht om de keuzemogelijkheden van de betalingswijze waartussen een klant kan kiezen, afhankelijk van de waarde van de besteling, de regio waarnaar de zending moet worden verstuurd of andere zakelijke criteria, te beperken.
Wanneer de door de klant gekozen betalingswijze, ondanks de contractuele uitvoering door myCamisa, in het bijzonder wanneer betaling door een tekort op de rekening van de klant of door het opgeven van onjuiste gegevens niet kan worden uitgevoerd, is de klant verplicht om myCamisa of de door myCamisa met de afwikkeling belaste derden de hierdoor ontstane meerkosten te betalen.
MyCamisa heeft het recht om bij de afwikkeling van de betaling gebruik te maken van de diensten van betrouwbare derden:
a) Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting door de klant, heeft myCamisa het recht haar vordering in handen te geven van een incassobureau en de voor de betaling noodzakelijke persoonsgegevens aan deze derde partij door te geven.
b) Wanneer derden bij de afwikkeling van de betaling worden ingeschakeld, wordt de betaling ten opzichte van myCamisa pas dan geacht te zijn voldaan, als het bedrag conform de overeenkomst aan de derde partij ter beschikking is gesteld, zodat de derde partij daarover zonder enige beperking kan beschikken.

Artikel 5 - Koopovereenkomst
De op deze website getoonde artikelen zijn een vrijblijvende uitnodiging aan de klant om bij myCamisa te bestellen.
Door het versturen van het op internet ingevulde bestelformulier geeft de klant bindend aan op het aanbod in te gaan en aldus een koopovereenkomst af te sluiten. Voor het uiteindelijke versturen heeft de klant op een overzichtspagina de mogelijkheid om de juistheid van de gegevens te controleren en desgewenst te corrigeren.
Daarop stuurt myCamisa de klant per e-mail een bestelbevestiging en controleert het aanbod op de juridische en daadwerkelijke uitvoerbaarheid, in het bijzonder op een mogelijke inbreuk op de auteursrechten van derden. De orderbevestiging kan niet worden gezien als leveringsbevestiging, maar is uitsluitend bedoeld om de klant te informeren omtrent het feit dat de bestelling bij myCamisa is binnengekomen.
De overeenkomst komt pas tot stand wanneer myCamisa de desbetreffende betaling ontvangen heeft en dit met een tweede e-mail (ontvangstbevestiging betaling) aan de klant bevestigt.
De details van de bestelling kunnen tevens online op www.myCamisa.nl op de pagina orderstatus worden bekeken.
In verband met Artikel2 is het voor myCamisa als platformaanbieder niet mogelijk bij alle door onze ontwerpers gemaakte drukmotieven van tevoren te controleren of daarmee eventueel inbreuk wordt gemaakt op bestaande rechten. MyCamisa heeft het recht om binnengekomen bestellingen binnen de wettelijke aanvaardingstermijn te weigeren, indien in het kader van het bestelproces bekend wordt of de verdenking ontstaat, dat door een drukmotief de rechten van derden of wettelijke voorschriften worden geschonden.
Het afsluiten van de koopovereenkomst gebeurt onder voorbehoud dat myCamisa zelf tijdig en volledig door leveranciers worden beleverd. Dit voorbehoud geldt niet in het geval van kortstondige leveringsproblemen of wanneer myCamisa verantwoordelijk is voor het niet leveren, in het bijzonder wanneer myCamisa nalaat, om tijdig voor een alternatief te zorgen. De klant wordt onmiddellijk in kennis gesteld van het niet beschikbaar zijn van het product. Wanneer de klant reeds heeft betaald, wordt dit terug betaald.

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud
De producten blijven eigendom van myCamisa totdat alle openstaande vorderingen aan myCamisa zijn voldaan
De klant is verplicht om de producten, totdat die in zijn eigendom zijn overgegaan, zorgzaam te behandelen.
Alle op de website staande ontwerpen blijven eigendom van de ontwerper. Deze zijn hier dan ook zelf verantwoordelijk voor. 

Artikel 7 - Levering/verzending
Het bestelde wordt in principe binnen 3 weken geleverd, nadat de betaalbevestiging door de klant is ontvangen. Leveringstermijnen en levertijden zijn uitsluitend bindend, indien deze door myCamisa uitdrukkelijk en schriftelijk als zodanig zijn bevestigd.
De producten worden wereldwijd  geleverd.
De levering wordt uitgevoerd door een door myCamisa gekozen expediteur. De klant is verzendkosten verschuldigd, die afhankelijk kan zijn van de waarde van de bestelling en de plaats waar moet worden geleverd. Actuele verzendkosten liggen onder www.myCamisa.nl ter inzage.
De klant heeft de verplichting om bij ontvangst van de bestelling te controleren of de ontvangen artikelen overeenkomen met de overeengekomen bestelling. Indien dit niet het geval is, dient u myCamisa daarvan binnen 5 werkdagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

 Artikel 8 - Garantie
Opgaven, tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, omschrijvingen van gewichten, afmetingen en vermogen, die in folders, catalogi, mailings, advertenties of prijslijsten zijn opgenomen, hebben een puur informatief karakter. MyCamisa kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid van deze gegevens. Uitsluitend de in de opdrachtbevestiging vermelde opgaven zijn doorslaggevend ten aanzien van de soort en de omvang van de levering.
Wanneer er sprake is van een gebrek dat onder de garantie valt, is de klant in het kader van de wettelijke bepalingen gerechtigd, om te verlangen, dat het gebrek wordt verholpen, een vervangend exemplaar kosteloos wordt opgestuurd of een waardebon deels of ter waarde van de oorspronkelijke aankoopprijs te ontvangen.
Indien in geval van gebreken producten ongedragen terug worden gestuurd, zal myCamisa tevens de verzendkosten voor haar rekening nemen.
Naar de huidige stand der techniek kan niet worden gegarandeerd dat de uitwisseling van gegevens via het internet foutloos verloopt en/of te allen tijde mogelijk is. Derhalve kan myCamisa niet aansprakelijk worden gesteld voor de ononderbroken beschikbaarheid van het online-aanbod.
De verjaringstermijn van garantieaanspraken voor de geleverde producten wordt bepaald door het Nederlands recht. 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid
U gaat ermee akkoord ons niet aansprakelijk te houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Aangezien het meeste van het materiaal op myCamisa afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze diensten. Daarom sluiten wij, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit uw gebruik van myCamisa. Indien wij ondanks bovenstaande paragraaf toch aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid jegens u of derden beperkt tot maximaal (a) de totale vergoeding die u aan ons heeft betaald gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) 100 euro, al naar gelang wat hoger is.
Voor zover de aansprakelijkheid van myCamisa in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden mocht zijn uitgesloten of beperkt, geldt dat eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor schadevergoeding van de werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en assistenten van myCamisa.
Alle geschillen of wettelijke aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met onze diensten (met uitsluiting van de gerechtelijke stappen die myCamisa zelf onderneemt om de aan myCamisa verschuldigde bedragen te ontvangen en/of een schadevergoeding of een bevel te verkrijgen met betrekking tot onrechtmatige verrichtingen op de website van myCamisa, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of de gebruiksvoorwaarden zal worden beslecht door middel van bindend advies volgens de regels van de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken te Den Haag. Indien u of myCamisa een vordering instelt die strijdig is met deze regeling, kan de wederpartij buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten claimen tot een maximum van € 1.000,-. 

Artikel 10 - Ruilen
De klant heeft de mogelijkheid om een besteld ongedragen artikel te ruilen indien deze in de verkeerde maat besteld is. Hiervoor dient binnen 5 werkdagen het volledig ingevulde retourformulier, welke op myCamisa.nl te vinden is, opgestuurd te worden naar:
myCamisa V.O.F.
Postbus 650
3740AP Baarn

Artikel 11 - Auteursrechten op drukdesigns, vrijwaring van aansprakelijkheid
Indien de ontwerper een eigen motief aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product (tekstpersonalisatie), geeft de ontwerper ten opzichte van myCamisa de verzekering dat op tekst en motief geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrechten komen in dat geval volledig voor rekening van de ontwerper. De ontwerper verzekert eveneens dat hij door de individualisering van het product ook geen inbreuk maakt op andere rechten van derden.
De ontwerper zal myCamisa vrijwaren van alle vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden, voor zover de ontwerper dient in te staan voor de schending van zijn plichten. De ontwerper vergoedt myCamisa alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.

Artikel 12 - Afwijkingen van vorm en van technische aard
Wij behouden ons uitdrukkelijk voor dat afwijkingen kunnen optreden ten opzichte van de beschrijvingen en informatie op de website, in onze prospectussen, catalogi en andere schriftelijke en elektronische documenten voor wat betreft de eigenschappen van stoffen, kleuren, gewicht, afmetingen, vormgeving en dergelijke kenmerken. Redenen voor dergelijke te accepteren wijzigingen kunnen voortvloeien uit in de handel gebruikelijke schommelingen en technische productiemethoden.

Artikel 13 - Privacy beleid
MyCamisa gebruikt persoonsgegevens van de klant alleen met het oog op het doel waarvoor ze zijn gegeven en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De ten behoeve van de bestelling van producten aangegeven persoonlijke gegevens (zoals bijv.  naam, e-mailadres, postadres, betalingsgegevens) worden door myCamisa gebruikt ter nakoming en afwikkeling van de overeenkomst. Deze gegevens worden door myCamisa vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij de bestelling, levering en betaling. De klant heeft het recht op zijn verzoek gratis inlichtingen te verkrijgen aangaande de persoonsgegevens die myCamisa van hem heeft opgeslagen. Bovendien heeft hij het recht op correctie van onjuiste gegevens, blokkering en verwijdering van zijn persoonsgegevens, tenzij dat in strijd zou zijn met een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren.
Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere codering, wachtwoorden, fysieke beveiliging) om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking, maar niets is perfect, zoals u waarschijnlijk weet; wij kunnen dus niets garanderen.

Artikel 14 - Misbruik
Voor het melden van illegale en inbreukmakende advertenties en andere problemen of beledigende inhoud verzoeken wij u gebruik te maken van onze contactpagina. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Wij kunnen onze dienst beperken of beëindigen, gehoste inhoud verwijderen en technische, juridische en wettelijke maatregelen treffen om gebruikers van myCamisa te weren indien wij van mening zijn dat zij problemen veroorzaken of niet handelen in overeenstemming met de letter of de geest van ons beleid zoals verwoord in deze Gebruiksvoorwaarden en de overige beleidsregels. Ongeacht of wij al dan niet besluiten om een gebruiker van myCamisa te weren, accepteren wij geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van myCamisa door gebruikers.

Artikel 15 - Materiaal
MyCamisa bevat gegevens van ons en van de personen die zich bij ons hebben aangemeld. U gaat ermee akkoord myCamisa, onze auteursrechten en/of handelsmerken niet te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden. Als u van mening bent dat inbreuk is gemaakt op uw intellectuele eigendomsrechten, dan verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen middels het contactformulier op de site; wij zullen de kwestie dan onderzoeken. Wij behouden ons het recht voor materiaal te verwijderen indien wij redenen hebben om te vermoeden dat deze gebruiksvoorwaarden of de rechten van wie dan ook zijn geschonden.

Artikel 16 - Gebruik van myCamisa
U meldt u aan op www.myCamisa.nl en zult niet: 
handelen in strijd met enige wetgeving of onze regels en beleid inzake verboden inhoud; 
onjuiste of misleidende informatie verstrekken; 
handelen in strijd met enige rechten van derden; 
berichten verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten; 
virussen of andere technologie verspreiden die myCamisa of de belangen of het eigendom van gebruikers van myCamisa kunnen schaden; 
de infrastructuur van myCamisa onredelijk belasten of de goede werking van myCamisa verstoren; 
enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken of verspreiden; 
oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, daarbij inbegrepen e-mail adressen, zonder hun toestemming; 
maatregelen om de toegang tot myCamisa te voorkomen of te beperken, omzeilen. 
Het is u niet toegestaan de website van myCamisa.nl of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van myCamisa.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Artikel 17 - Verwijzingen naar websites of diensten van derden
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. MyCamisa.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.

Artikel 18 - Uitbetalingen
Op www.mycamisa.nl bieden wij de mogelijkheid om op allerlei verschillende manieren zogenaamde "credits" te sparen. 100 credits staat gelijk aan 1 euro. Om deze credits uit te laten betalen, moet de gebruiker altijd minimaal 1000 credits gespaard hebben en het daarvoor bestemde formulier invullen en opsturen (te vinden onder "Mijn credits"). Mocht er bij een uitbetaling aanvraag twijfel ontstaan over eventuele fraude van de gebruiker in kwestie, zullen wij deze zaak onderzoeken. MyCamisa behoudt zich ten alle tijde het recht een uitbetaling bij vermoede van fraude te annuleren en eventuele verdere stappen te ondernemen.